Date Value Value
Dec 31, 2016 1.26%
Dec 31, 2015 1.29%
Dec 31, 2014 1.32%
Dec 31, 2013 1.34%
Dec 31, 2012 1.33%
Dec 31, 2011 1.31%
Dec 31, 2010 1.28%
Dec 31, 2009 1.25%
Dec 31, 2008 1.23%
Dec 31, 2007 1.22%
Dec 31, 2006 1.22%
Dec 31, 2005 1.23%
Dec 31, 2004 1.24%
Dec 31, 2003 1.26%
Dec 31, 2002 1.29%
Dec 31, 2001 1.33%
Dec 31, 2000 1.37%
Dec 31, 1999 1.42%
Dec 31, 1998 1.49%
Dec 31, 1997 1.57%
Dec 31, 1996 1.66%
Dec 31, 1995 1.76%
Dec 31, 1994 1.86%
Dec 31, 1993 1.95%
Dec 31, 1992 2.02%
Dec 31, 1991 2.07%
Dec 31, 1990 2.12%
Dec 31, 1989 2.17%
Dec 31, 1988 2.22%
Dec 31, 1987 2.25%
Dec 31, 1986 2.28%
Dec 31, 1985 2.31%
Dec 31, 1984 2.33%
Dec 31, 1983 2.36%
Dec 31, 1982 2.41%
Dec 31, 1981 2.47%
Dec 31, 1980 2.53%
Dec 31, 1979 2.60%
Dec 31, 1978 2.64%
Dec 31, 1977 2.66%
Dec 31, 1976 2.66%
Dec 31, 1975 2.64%
Dec 31, 1974 2.63%
Dec 31, 1973 2.63%
Dec 31, 1972 2.65%
Dec 31, 1971 2.69%
Dec 31, 1970 2.72%
Dec 31, 1969 2.76%
Dec 31, 1968 2.79%
Dec 31, 1967 2.81%
Dec 31, 1966 2.83%
Dec 31, 1965 2.85%
Dec 31, 1964 2.87%
Dec 31, 1963 2.88%
Dec 31, 1962 2.86%
Dec 31, 1961 2.83%
Dec 31, 1960 2.79%

Peru population growth rate per year. Annual percentage increase in total Peruvian population.

Source: World Bank > Peru > Peru Population Growth Rate