Date Value Value
Dec 31, 2016 6,049.23 USD
Dec 31, 2015 6,030.34 USD
Dec 31, 2014 6,491.05 USD
Dec 31, 2013 6,583.12 USD
Dec 31, 2012 6,387.79 USD
Dec 31, 2011 5,771.57 USD
Dec 31, 2010 5,022.49 USD
Dec 31, 2009 4,166.09 USD
Dec 31, 2008 4,208.88 USD
Dec 31, 2007 3,611.21 USD
Dec 31, 2006 3,171.50 USD
Dec 31, 2005 2,754.78 USD
Dec 31, 2004 2,448.14 USD
Dec 31, 2003 2,180.25 USD
Dec 31, 2002 2,059.19 USD
Dec 31, 2001 1,981.24 USD
Dec 31, 2000 1,996.72 USD
Dec 31, 1999 1,963.41 USD
Dec 31, 1998 2,202.46 USD
Dec 31, 1997 2,342.07 USD
Dec 31, 1996 2,260.64 USD
Dec 31, 1995 2,217.78 USD
Dec 31, 1994 1,900.22 USD
Dec 31, 1993 1,516.47 USD
Dec 31, 1992 1,589.44 USD
Dec 31, 1991 1,555.98 USD
Dec 31, 1990 1,210.01 USD
Dec 31, 1989 1,052.91 USD
Dec 31, 1988 738.38 USD
Dec 31, 1987 1,012.25 USD
Dec 31, 1986 762.35 USD
Dec 31, 1985 846.71 USD
Dec 31, 1984 921.47 USD
Dec 31, 1983 929.54 USD
Dec 31, 1982 1,195.75 USD
Dec 31, 1981 1,216.75 USD
Dec 31, 1980 1,044.64 USD
Dec 31, 1979 943.14 USD
Dec 31, 1978 757.73 USD
Dec 31, 1977 910.29 USD
Dec 31, 1976 1,019.68 USD
Dec 31, 1975 1,108.16 USD
Dec 31, 1974 934.31 USD
Dec 31, 1973 760.98 USD
Dec 31, 1972 653.01 USD
Dec 31, 1971 604.89 USD
Dec 31, 1970 557.09 USD
Dec 31, 1969 494.58 USD
Dec 31, 1968 454.19 USD
Dec 31, 1967 505.15 USD
Dec 31, 1966 511.97 USD
Dec 31, 1965 445.12 USD
Dec 31, 1964 386.22 USD
Dec 31, 1963 328.51 USD
Dec 31, 1962 308.60 USD
Dec 31, 1961 280.15 USD
Dec 31, 1960 255.62 USD

Peru GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Peru > Peru GDP Per Capita