Date Value Value
Dec 31, 2014 2,387.28 kg
Dec 31, 2013 2,356.65 kg
Dec 31, 2012 2,469.00 kg
Dec 31, 2011 2,412.48 kg
Dec 31, 2010 2,275.76 kg
Dec 31, 2009 2,770.83 kg
Dec 31, 2008 2,975.91 kg
Dec 31, 2007 2,927.24 kg
Dec 31, 2006 2,666.01 kg
Dec 31, 2005 2,662.80 kg
Dec 31, 2004 2,779.20 kg
Dec 31, 2003 2,709.25 kg
Dec 31, 2002 2,574.35 kg
Dec 31, 2001 2,384.74 kg
Dec 31, 2000 2,037.62 kg
Dec 31, 1999 2,259.66 kg
Dec 31, 1998 2,633.26 kg
Dec 31, 1997 2,490.35 kg
Dec 31, 1996 2,610.04 kg
Dec 31, 1995 2,401.12 kg
Dec 31, 1994 2,220.42 kg
Dec 31, 1993 2,472.22 kg
Dec 31, 1992 2,978.41 kg
Dec 31, 1991 4,601.70 kg
Dec 31, 1990 4,344.17 kg

Lithuania Energy use per capita — kg of oil equivalent.

Source: World Bank > Lithuania > Lithuania Energy Use Per Capita