Date Value Value
Dec 31, 2014 2,176.84 kg
Dec 31, 2013 2,156.16 kg
Dec 31, 2012 2,170.59 kg
Dec 31, 2011 2,066.64 kg
Dec 31, 2010 2,148.65 kg
Dec 31, 2009 2,055.82 kg
Dec 31, 2008 2,106.36 kg
Dec 31, 2007 2,179.81 kg
Dec 31, 2006 2,113.71 kg
Dec 31, 2005 2,022.56 kg
Dec 31, 2004 1,961.10 kg
Dec 31, 2003 1,889.95 kg
Dec 31, 2002 1,763.26 kg
Dec 31, 2001 1,759.16 kg
Dec 31, 2000 1,618.46 kg
Dec 31, 1999 1,663.92 kg
Dec 31, 1998 1,796.18 kg
Dec 31, 1997 1,821.35 kg
Dec 31, 1996 1,839.98 kg
Dec 31, 1995 1,849.59 kg
Dec 31, 1994 1,893.96 kg
Dec 31, 1993 2,058.65 kg
Dec 31, 1992 2,335.41 kg
Dec 31, 1991 2,791.67 kg
Dec 31, 1990 2,949.28 kg

Latvia Energy use per capita — kg of oil equivalent.

Source: World Bank > Latvia > Latvia Energy Use Per Capita