Date Value Value
Dec 31, 2009 -5.65%
Dec 31, 2008 -6.88%
Dec 31, 2007 -3.65%
Dec 31, 2006 2.36%
Dec 31, 2005 0.38%
Dec 31, 2004 1.18%
Dec 31, 2003 7.52%
Dec 31, 2002 0.47%
Dec 31, 2001 -2.16%
Dec 31, 2000 -0.36%
Dec 31, 1999 4.51%
Dec 31, 1998 1.15%
Dec 31, 1997 6.67%
Dec 31, 1996 7.81%
Dec 31, 1995 1.25%

Aruba GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Aruban GDP.

Source: World Bank > Aruba > Aruba GDP Growth Rate