UAE Real GDP Per Capita Chart
Current UAE Real GDP Per Capita: 40,864.25 USD
UAE Real GDP Per Capita for Dec 2016
Mean: 65,635.77 USD
Median: 61,081.75 USD
Min: 35,049.15 USD (Dec 2010)
Max: 113,682.04 USD (Dec 1980)

UAE Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > UAE > UAE Real GDP Per Capita