UAE Real GDP Per Capita Chart
Current UAE Real GDP Per Capita: 39,313.27 USD
UAE Real GDP Per Capita for Dec 2015
Mean: 67,117.94 USD
Median: 62,728.89 USD
Min: 34,341.91 USD (Dec 2010)
Max: 115,003.43 USD (Dec 1980)

UAE Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > UAE > UAE Real GDP Per Capita