UAE Real GDP Per Capita Chart
Current UAE Real GDP Per Capita: 41,197.17 USD
UAE Real GDP Per Capita for Dec 2017
Mean: 65,093.69 USD
Median: 60,932.28 USD
Min: 35,037.89 USD (Dec 2010)
Max: 113,682.04 USD (Dec 1980)

UAE Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > UAE > UAE Real GDP Per Capita