Date Value Value
Dec 31, 2015 2.22%
Dec 31, 2014 2.24%
Dec 31, 2013 2.26%
Dec 31, 2012 2.26%
Dec 31, 2011 2.25%
Dec 31, 2010 2.22%
Dec 31, 2009 2.19%
Dec 31, 2008 2.16%
Dec 31, 2007 2.13%
Dec 31, 2006 2.09%
Dec 31, 2005 2.06%
Dec 31, 2004 2.03%
Dec 31, 2003 1.95%
Dec 31, 2002 1.83%
Dec 31, 2001 1.67%
Dec 31, 2000 1.50%
Dec 31, 1999 1.35%
Dec 31, 1998 1.26%
Dec 31, 1997 1.26%
Dec 31, 1996 1.34%
Dec 31, 1995 1.42%
Dec 31, 1994 1.52%
Dec 31, 1993 1.68%
Dec 31, 1992 1.93%
Dec 31, 1991 2.24%
Dec 31, 1990 2.62%
Dec 31, 1989 2.98%
Dec 31, 1988 3.24%
Dec 31, 1987 3.32%
Dec 31, 1986 3.25%
Dec 31, 1985 3.13%
Dec 31, 1984 3.02%
Dec 31, 1983 2.92%
Dec 31, 1982 2.86%
Dec 31, 1981 2.83%
Dec 31, 1980 2.79%
Dec 31, 1979 2.72%
Dec 31, 1978 2.70%
Dec 31, 1977 2.74%
Dec 31, 1976 2.84%
Dec 31, 1975 2.96%
Dec 31, 1974 3.09%
Dec 31, 1973 3.18%
Dec 31, 1972 3.20%
Dec 31, 1971 3.18%
Dec 31, 1970 3.13%
Dec 31, 1969 3.09%
Dec 31, 1968 3.11%
Dec 31, 1967 3.21%
Dec 31, 1966 3.38%
Dec 31, 1965 3.60%
Dec 31, 1964 3.79%
Dec 31, 1963 3.89%
Dec 31, 1962 3.83%
Dec 31, 1961 3.63%
Dec 31, 1960 3.37%

Tajikistan population growth rate per year. Annual percentage increase in total Tajikistani population.

Source: World Bank > Tajikistan > Tajikistan Population Growth Rate