Date Value Value
Dec 31, 2015 94.37%
Dec 31, 2014 93.71%
Dec 31, 2012 93.84%
Dec 31, 2007 89.59%
Dec 31, 2006 88.70%
Dec 31, 2005 87.91%
Dec 31, 2004 87.67%
Dec 31, 1993 87.15%
Dec 31, 1981 81.92%

Peru Literacy rate. Percent of Peruvian adults (age 15+) who can read and write.

Source: World Bank > Peru > Peru Literacy Rate