Honduras Population Chart
Current Honduras Population: 9.11 Million
Honduras Population for Dec 2016
Mean: 5.03 Million
Median: 4.68 Million
Min: 2.04 Million (Dec 1960)
Max: 9.11 Million (Dec 2016)

Honduras total population.

Source: World Bank > Honduras > Honduras Population