Honduras Population Chart
Current Honduras Population: 9.27 Million
Honduras Population for Dec 2017
Mean: 5.10 Million
Median: 4.75 Million
Min: 2.04 Million (Dec 1960)
Max: 9.27 Million (Dec 2017)

Honduras total population.

Source: World Bank > Honduras > Honduras Population