Honduras Population Chart
Current Honduras Population: 8.08 Million
Honduras Population for Dec 2015
Mean: 4.75 Million
Median: 4.56 Million
Min: 2.00 Million (Dec 1960)
Max: 8.08 Million (Dec 2015)

Honduras total population.

Source: World Bank > Honduras > Honduras Population