Guyana GDP Per Capita Chart
Current Guyana GDP Per Capita: 4,456.55 USD
Guyana GDP Per Capita for Dec 2016
Mean: 1,130.61 USD
Median: 658.44 USD
Min: 282.31 USD (Dec 1963)
Max: 4,456.55 USD (Dec 2016)

Guyana GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Guyana > Guyana GDP Per Capita