Guyana GDP Per Capita Chart
Current Guyana GDP Per Capita: 4,529.14 USD
Guyana GDP Per Capita for Dec 2016
Mean: 1,133.65 USD
Median: 658.44 USD
Min: 282.31 USD (Dec 1963)
Max: 4,529.14 USD (Dec 2016)

Guyana GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Guyana > Guyana GDP Per Capita