Guyana GDP Per Capita Chart
Current Guyana GDP Per Capita: 4,127.35 USD
Guyana GDP Per Capita for Dec 2015
Mean: 1,076.94 USD
Median: 641.43 USD
Min: 283.99 USD (Dec 1963)
Max: 4,127.35 USD (Dec 2015)

Guyana GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Guyana > Guyana GDP Per Capita