Date Value Value
Dec 31, 2015 36.41% GDP
Dec 31, 2014 38.21% GDP
Dec 31, 2013 40.61% GDP
Dec 31, 2012 40.64% GDP
Dec 31, 2011 36.26% GDP
Dec 31, 2010 33.48% GDP
Dec 31, 2009 29.53% GDP
Dec 31, 2008 24.36% GDP
Dec 31, 2007 23.07% GDP
Dec 31, 2006 22.63% GDP
Dec 31, 2005 21.03% GDP
Dec 31, 2004 19.23% GDP
Dec 31, 2003 17.47% GDP
Dec 31, 2002 14.77% GDP
Dec 31, 2001 14.18% GDP
Dec 31, 2000 12.61% GDP
Dec 31, 1999 10.88% GDP
Dec 31, 1998 9.78% GDP
Dec 31, 1997 9.77% GDP
Dec 31, 1996 10.19% GDP
Dec 31, 1995 12.29% GDP
Dec 31, 1994 14.18% GDP
Dec 31, 1993 15.94% GDP

Czech Republic central government debt (percent of GDP).

Source: World Bank > Czech Republic > Czech Republic National Debt