Date Value Value
Dec 31, 2015 36.74% GDP
Dec 31, 2014 38.21% GDP
Dec 31, 2013 40.61% GDP
Dec 31, 2012 40.64% GDP
Dec 31, 2011 36.26% GDP
Dec 31, 2010 33.56% GDP
Dec 31, 2009 29.59% GDP
Dec 31, 2008 24.42% GDP
Dec 31, 2007 23.12% GDP
Dec 31, 2006 22.66% GDP
Dec 31, 2005 21.07% GDP
Dec 31, 2004 19.26% GDP
Dec 31, 2003 17.53% GDP
Dec 31, 2002 14.81% GDP
Dec 31, 2001 14.21% GDP
Dec 31, 2000 12.65% GDP
Dec 31, 1999 10.91% GDP
Dec 31, 1998 9.79% GDP
Dec 31, 1997 9.80% GDP
Dec 31, 1996 10.22% GDP
Dec 31, 1995 12.33% GDP
Dec 31, 1994 14.24% GDP
Dec 31, 1993 16.00% GDP

Czech Republic central government debt (percent of GDP).

Source: World Bank > Czech Republic > Czech Republic National Debt